DANE TELEADRESOWE

PRDM TRIBAG Spółka z o.o.

ul. Sportowa 53, 42-235 Lelów

tel.: (34) 314 83 95
tel.: (34) 355 80 11

sekretariat@prdmtribag.pl

LOKALIZACJA: WWW.PRDM-MYSZKOW.PL O FIRMIE

I. Ogólne:

PRDM TRIBAG Spółka z o.o. z siedzibą w Lelowie przy ulicy Sportowej 53 (do 14.10.2021 r.: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych "Myszków" Sp. z o.o. z siedzibą w Żarkach) jest przedsiębiorstwem jednozakładowym, powstałym w 2003 roku po przekształceniu Przedsiębiorstwa państwowego.
Od 2003 roku Spółka zarejestrowana jest w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000114744. W spółce wyodrębniono Zarząd Spółki, Radę Nadzorczą oraz Zgromadzenie Wspólników.

PRDM TRIBAG Sp. z o.o. opiera swoją podstawową działalność na produkcji masy mineralno-bitumicznej z własnej otaczarni zlokalizowanej w Lelowie. Otaczarnia posiada niezbędne wyposażenie techniczne i laboratoryjne, w związku z czym otrzymywana masa charakteryzuje się wysoką jakością gwarantującą Przedsiębiorstwu konkurencyjność na rynku. Po przeprowadzonej rozbudowie i modernizacji wydajność w/w wytwórni mas bitumicznych wynosi 120 Mg/godz.

Spółka posiada niezbędny sprzęt do wykonywania robót drogowych. Wprowadzone zostały innowacyjne rozwiązania ściśle powiązane z informatyką. Celem Spółki jest budowa i utrzymywanie dróg i mostów w zakresie zaspakajania potrzeb gospodarki narodowej i ludności oraz produkcja materiałów do tejże działalności. Spółka wykonuje również roboty ogólnobudowlane związane z budową autostrad, dróg, ulic, lotnisk i obiektów sportowych oraz modernizacją i utrzymaniem. Działalność jest skoncentrowana głównie na województwach: śląskim, świętokrzyskim, małopolskim i łódzkim.

II. Zarząd.

Obecnie Zarząd Spółki to:
mgr inż. Agnieszka Miś – Prezes Zarządu
Krystyna Cieślewicz – Członek Zarządu

III. Misja i polityka.

Priorytetowym celem PRDM TRIBAG Sp. z o.o. z siedzibą w Lelowie jest stałe spełnianie wymagań Klientów poprzez osiągnięcie i utrzymanie wysokiego poziomu jakości z zakresu:

 • produkcji mas mineralno-bitumicznych,
 • budowy i modernizacji dróg.

Dążeniem PRDM TRIBAG Sp. z o.o. w zakresie Polityki jakości wśród obecnych i potencjalnych klientów jest ugruntowanie mocnej pozycji na rynku jako pewnego partnera handlowego dbającego o swoich Klientów. Wśród firm konkurencyjnych chcemy być zawsze w czołówce, mając tym samym opinię wyspecjalizowanego dostawcy.
Utrzymanie odpowiedniej jakości oferowanych wyrobów oraz wprowadzanie Zakładowej Kontroli Produkcji zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 13108-21 pozwoliło firmie funkcjonować w nowoczesny sposób, konkurować z firmami działającymi na rynku krajowym, a także spełniać wszystkie inne stawiane cele do realizacji.

Naszym celem jest:

 • osiąganie zadowolenia Klientów i zdobycie ich trwałego zaufania,
 • produkowanie wyrobów i świadczenie usług wysokojakościowych, spełniających wymagania Klientów,
 • ciągłe umacnianie pozycji na rynku,
 • stałe podnoszenie poziomu wyposażenia i stanu zaplecza technicznego,
 • zwiększenie konkurencyjności
 • zwiększenie wyniku finansowego.

Założone cele osiągamy poprzez:

 • spełnienie wymagań prawnych i ustawowych,
 • sprawną i terminową realizację zamówień,
 • fachową i rzetelną obsługę i indywidualne podejście do każdego Klienta,
 • ciągłe podnoszenie kwalifikacji naszego personelu,
 • poprawę organizacji pracy,
 • badanie satysfakcji i poziomu zadowolenia Klientów

Gwarancją osiągnięcia założonych celów jest świadomość Zarządu i wszystkich pracowników firmy o konieczności stałego doskonalenia skuteczności wszystkich procesów ukierunkowanych na uzyskanie satysfakcji naszych Klientów, wynikającej z zaspokojenia ich potrzeb.